04630 - 273285
info@allsaintschurchsubramaniapuram.com

Our Pastorate MemberRev.Dr.P.Chellappa
Mr.S.Thanaraj
Mr.N.Barnabas
Mr.J.Paulraj
Mr.A.N.M.Devasirvatham
Mr.S.Kovilraj
Mr.N.Sam Durairaj
Mr.D.Gunamani

Mr.R.Easter Raj
Mrs.M.Vasantha
Mrs.Jebakumari Getzhiyal
Mr.M.Jebakumar Lazarus
Mrs.Gnanapushpam
Mr.S.Jebadoss Thangavel
Mr.J.G.Jeyapaul
Mr.C.Rajamani